راهنمای تعریف سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش

سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری

قبل از هر کاری ابتدا باید سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش تعریف شوند. پس از اینکه این تعاریف و گروه بندی ها انجام شد، به راحتی می توانید در نرم افزار، فاکتورها و اسناد مختلف را صادر کرده و گزارشات متعددی را تهیه نمایید. این بخش، اولین گام کار با نرم افزار می باشد.

سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش در سطوح کل، معین، تفضیلی و تفضیلی شناور می باشند. این رده بندی، باعث می شود به جای اینکه کلیه حسابهای مربوط و غیر مربوط به یکدیگر، به صورت انبوه، در سیستم تعریف شوند، ابتدا دسته بندی شده و در جای مناسب خود قرار گیرند به عنوان مثال: حساب مشتریان بر اساس وضعیت، شهر، نوع فعالیت و... می توانند در طیفی منظم رده بندی شده و نیز حسابهای بانکی در گروه دیگری قرار گیرند.

جهت تعریف سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش، در قسمت حسابداری مالی، مطابق فیلم آموزشی عمل نمایید.

درج شده در تاریخ: 1392/01/20 و ساعت: 18:15

نظرات

0 نظر ارسال نظر