تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش ترازی است برای آزمون توازن مانده های دفتر کل در یک زمان مشخص (درپایان هر ماه) و مبنا تهیه صورت های مالی می باشد.

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش به صورت 2 ستونی و 4 ستونی می باشد که جمع دو ستون بدهکار و بستانکار، جمع 2 ستون گردش عملیات و جمع 2 ستون مانده حسابها در آن باید باهم برابر باشد.

جهت تهیه تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش از قسمت گزارشات حسابداری مالی، گزینه تراز آزمایشی دو و چهار و شش ستونی را انتخاب کنید. در این فرم می توانید در سطوح کل، معین، تفضیلی و براساس بازه ای از سرفصلهای حسابداری، بازه ای از شماره و تاریخ اسناد تراز مورد نظر خود را فراهم نموده و در نهایت چاپ کنید.

درج شده در تاریخ: 1391/12/22 و ساعت: 10:17

نظرات

0 نظر ارسال نظر