تعریف سرفصل حسابها

سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری

قبل از هر کاری ابتدا باید سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش تعریف شوند. پس از اینکه این تعاریف و گروه بندی ها انجام شد، به راحتی می توانید در نرم افزار، فاکتورها و اسناد مختلف را صادر کرده و گزارشات متعددی را تهیه نمایید. این بخش، اولین گام کار با نرم افزار می باشد.

سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش در سطوح کل، معین، تفضیلی و تفضیلی شناور می باشند. این رده بندی، باعث می شود به جای اینکه کلیه حسابهای مربوط و غیر مربوط به یکدیگر، به صورت انبوه، در سیستم تعریف شوند، ابتدا دسته بندی شده و در جای مناسب خود قرار گیرند به عنوان مثال: حساب مشتریان بر اساس وضعیت، شهر، نوع فعالیت و... می توانند در طیفی منظم رده بندی شده و نیز حسابهای بانکی در گروه دیگری قرار گیرند.

جهت تعریف سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش، در قسمت حسابداری مالی، مطابق فیلم آموزشی عمل نمایید.

درج شده در تاریخ: 1392/01/20 و ساعت: 18:15

نظرات

0 نظر ارسال نظر