واژه ها در حسابداری پیمانکاری

تعاریف واژه ها در حسابداری پیمانکاری چیست؟

پیمانکاران عمدتا جهت رسیدگی به امور مالی خود از حسابداری پیمانکاری استفاده می کنند.

پیمان چه کوچک و چه بزرگ، توافقی است بصورت دو طرفه که به موجب آن پیمانکار می تواند عملیاتی را متعهد شده و اجرا نماید به مانند ساخت جاده، ساخت پل، ساختمان، کشتی و یا ریل گذاری راه آهن. پیمانهای بزرگ نیازمند مدت زمان طولانی تری برای اجرا و تکمیل می باشند.

کارفرما کیست: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا و ساخت و ساز به اشخاص دیگری واگذاری می نمایند.

پیمانکار کیست: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عملیاتی را اجرا می نمایند و طرف دیگر قرارداد می باشند.

قرارداد چیست: توافق مابین پیمانکار و کارفرما برای تکمیل و یا ساخت و ساز یک عملیات را قرارداد گویند .

مبلغ قرارداد چیست: رقم توافق شده ای است که کارفرما تعهد می دهد آن را در پایان مدت اجرای قرارداد و یا در زمانهای معین توافق شده پرداخت نماید.

قرارداد دست دوم چیست: برخی مواقع پیمانکار دست اول (اصلی) بخشی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می نماید و برای انجام عملیاتی مانند رنگ کاری و غیره با او قرارداد منعقد می کند که دراین صورت این قرارداد را دست دوم می نامند.

کار گواهی شده چیست: پیمانکار بر اساس درصد پیشرفت کار در زمانهای مختلف اقدام به تهیه و ارسال صورت وضعیت برای کارفرما می نماید. این صورت وضعیتها باید به تایید دستگاه نظارتی و یا ناظر مقیم که از سوی کارفرما تعیین می شود، برسد. مبلغ کار انجام شده توسط پیمانکار که به تایید دستگاه نظارتی برسد ((کار گواهی شده)) نامیده می شود.

کار گواهی نشده چیست: اگر پیشرفت کار نامطلوب بوده و به مرحله مورد انتظار نرسد، اگر چه فعالیت تکمیل و انجام شده باشد، اما بدلیل نداشتن کیفیت تایید نخواهد شد. لذا در اصطلاح به آن ((کار گواهی نشده)) می گویند.

قراردادهای امانی چیست: در این موارد پیمانکار بهای تمام شده واقعی را که حاشیه سود به آن اضافه شده باشد قبول می نماید. این سود می تواند به شکل رقم ثابت و یا درصدی نسبت به بهای تمام شده باشد. در این قراردادها کارفرما با هزینه های انجام شده، پیمانکار را به دقت مورد بررسی قرار می دهد زیرا نسبت به آن حق مالکیت دارد.

قرارداد مقطوع چیست: در این نوع قرارداد، پیمانکار در مورد مبلغ مقطوع کلی و یا مبلغ معینی برای هر واحد کار با کارفرما توافق می کند، اما در متن قرارداد ماده ای برای جبران خسارت از لحاظ تطبیق دادن تغییرات قیمت مواد و دستمزد که در بازار دچار نوسانات گشته است، منظور می نمایند.

شاخص چیست: شاخص عددی است که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به یک دوره معین که دوره پایه نامیده میشود، به درصد نشان می دهد.

شاخص کلی چیست: شاخص کلی، عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام فهرست های بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه آنها به درصد نشان می دهد.

شاخص سه ماهه چیست: شاخص دوره سه ماهه عبارت است از شاخص های کلی، رشته ای و گروهی در هریک از دوره های سه ماهه منتهی به پایان ماه های خرداد، آذر و اسفند ماه هر سال است. شاخص های یاد شده، توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

شاخص مبنای پیمان چیست: شاخص مبنای پیمان برای پیمان هایی که با استفاده از فهرست های پایه منعقد می شوند، برحسب روش پیش بینی شده در پیمان مربوط، مطابق یکی از سه روش زیر می باشد:

ضریب تعدیل: ضریب تعدیل برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام کار به شاخص مبنای پیمان منهای عدد یک. نتیجه در عدد 0.95 ضرب می شود، یعنی:

0.95 * (1- ( شاخص مبنای کار / شاخص دوره انجام کار ))= ضریب تعدیل

شاخص گروهی: شاخص گروهی عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هریک از فصول فهرست های بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها به درصد نشان دهد.

شاخص رشته ای: شاخص رشته ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هریک از فهرستهای بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فهرست بها به درصد نشان می دهد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با عملکرد نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

دستگاه نظارت چیست: دستگاه نظارت عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که کارفرما به منظور نظارت بر اجرای پیمان تعیین و به صورت کتبی به پیمانکار معرفی می نماید.

ناظر مقیم کیست: ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و به صورت کتبی به پیمانکار معرفی می شود و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.

کارگاه چیست: منظور از کارگاه و محل کار کلیه اراضی و محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا می گردد.

طرح چیست: مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی را که طی مدت معین برای نیل به هدفهای برنامه های میان مدت عمرانی و یا تحصیل داراییهای ثابت عمومی انجام پذیرد، طرح گویند.

طرح عمرانی چیست: بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور طرح عمرانی را چنین تعریف نموده است که منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی طی مدت معین و با اعتبار معین انجام می شود و به سه نوع انتفاعی، غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.

الف) طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری، علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب) طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نیست.

ج) طرح عمرانی مطالعاتی: منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.

در پایان امیداوریم این مطلب که توسط تیم تحریریه مجموعه نرم افزارهای حسابداری کاوش تهیه شده است، توانسته باشد رضایت شما را جلب کند.

درج شده در تاریخ: 1395/12/23 و ساعت: 20:11

نظرات

0 نظر ارسال نظر