اطلاعیه مهم مالیاتی در سال 1396

اطلاعیه مهم مالیاتی در سال 1396

کلیه صاحبان مشاغل (صاحبان فعالیت شغلی تحت قالب شخص حقیقی) توجه داشته باشند آخرین مهلت جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵، تا پایان خرداد ماه سال جاری 1396/03/31 می باشد.

در این خصوص لازم است با توجه به نوع و حجم فعالیت کسبی، خودشان را با یکی از گروه های شغلی سه گانه تطبیق داده و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه، اقدام نمایند.

با توجه به تفاوت تکالیف هر یک از مودیان مشمول هر گروه شغلی، قالب و نمونه اظهارنامه مالیاتی مربوط به هر یک از گروه های شغلی متفاوت بوده و لازم است برابر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مطالعه نکات برجسته در این رابطه اقدام گردد.

همچنین با توجه به آخرین اعلان سازمان امور مالیاتی، چنانچه مودی بیش از یک محل فعالیت برای یک مجوز داشته و به ازای هر یک، ثبت نام جداگانه ای انجام داده است، باید با مراجعه به سامانه ثبت نام و یا اداره مالیاتی یکی را نگه داشته و مابقی را به عنوان شعبه در سیستم اضافه نماید و ثبت نام های اضافی را نیز حذف نماید.

نظرات

0 نظر ارسال نظر